Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa gazu ziemnego  
Przedmiot zamówienia
Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego E  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
20.000,00 PLN  
Ogłaszający
Śląski Ogród Zoologiczny  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2017-09-26  
Data publikacji do
2017-12-31  
Termin składania ofert
2017-10-18 10:00  
Numer zgłoszenia
1  
Cpv
09123000-7 Gaz ziemny
 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków zlokalizowanych na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w ilości szacunkowej około 270.996 m3 (2.958.224 kWh) rocznie, 541.992 m3, 5.916.448 kWh – w okresie trwania umowy.

Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży oraz postanowienia umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 j.t.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964.16.93.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w aktów prawnych.

Gaz będzie dostarczany do punktów zdawczo - odbiorczych, którymi jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. Zespół urządzeń gazowych składa się z gazomierzy oraz stacji pomiarowej będących własnością OSD.

Charakterystykę punktów odbioru paliwa gazowego określa załącznik nr 2a do SIWZ, szacunkowe, miesięczne oraz roczne zużycie dla poszczególnych punktów – załącznik nr 2b do SIWZ.

Paliwo gazowe będzie dostarczane do punktów odbioru (punktów poboru – PP) wyposażonych w następujące rodzaje kotłów c.o.

Wykaz kotłowni gazowych i rodzajów kotłów c.o.:

Budynek 3/001- ambulatorium –  De Dietrich MCA 35 kW – 2 szt.

Budynek 3/Z/001 – żyrafy – Viessman Vitodens – 60 kW – 1 szt.

Budynek 33/001 – antylopy – HOVAL UltraGas 575, 524 kW – 2 szt.

Budynek 17/001 – słoniarnia – De Dietrich MCA 90 kW- 3 szt

Budynek 31/001 – schron zimowy dla ptaków –   De Dietrich MCA 115 kW – 1 szt.

                           – De Dietrich MCA 90 kW- 2 szt.

Budynek 23/001 – warsztat – De Dietrich MCA 115 kW – 2 szt.

                             – De Dietrich MCA 90 kW- 1 szt.

Zamawiający oświadcza, że paliwo gazowe jest przeznaczone na cele grzewcze (opałowe) i nie podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego.

Zamawiający oświadcza, iż prognozowane zużycie gazu ziemnego jest oszacowane na 24 miesiące.

Ze względu na brak możliwości określenia dokładnego zużycia paliwa gazowego objętego przedmiotem zamówienia, przedstawiona ilość paliwa gazowego jest ilością przewidywaną i będzie służyła do ocenyofert. Rzeczywista ilość gazu może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu przy zachowaniu stałej, niezmiennej ceny jednostkowej. Opisane prognozowane zużycie nie jest zobowiązaniem do zakupu paliwa gazowego w podanej wysokości.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)  w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego. 

Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza.

Obecnie ŚOZ posiada zawarte z SIME Polska Trading Sp.z o.o., Sochaczew  umowy kompleksowe obowiązujące do: 31.12.2017 r.

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego należy ŚOZ jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze.

Przewidywany termin rozpoczęcia kompleksowej dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego: od 01.01.2018r. do 31.12.2019 r., nie wcześniej jednak niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych.

Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych

Załączniki

  ogłoszenie o zamówieniu.doc 52 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.docx 43,91 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK 3 ośw. wyk..doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK 4 ośw. wyk..doc 31,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK 2 - JEDZ.doc 185,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Siwz.doc 253 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK 5 - gru...pitałowa.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 fo... ofertowy.pdf 147,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pytania z dn. 03.10..pdf 163,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pyt. ...dn.03.10..pdf 612,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...mówienie.pdf 85,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...r raportu.pdf 54,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.pdf 832,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wybór najkorzystni...ej oferty.pdf 503,86 KB (pdf) szczegóły pobierz