2017-10-31

Świadczenie usług ochrony - UNIEWAŻNIONY

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777 i 935).

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:         Kod CPV: 79710000-4 – usługi ochroniarskie

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy.

2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który wygra konkurs podpisał umowę na warunkach określonych we wzorze.

 

II. Kryteria oceny ofert:

 

1. najniższa cena - 80 %.

 

80 pkt otrzyma wykonawca oferujący najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymają oceny
wynikające z dzielenia najniższej ceny przez cenę danego wykonawcy. Otrzymane przez
poszczególnych wykonawców ilorazy ocen mnożone będą przez procenty określone w kryteriach
ocen. Otrzymane iloczyny pomnożone przez współczynnik 80 stanowią punkty dla każdego
wykonawcy.

 

2. ilość referencji za ochronę mienia i osób na terenie o pow. min. 40 ha o zabudowie rozproszonej 10%.

10 pkt otrzyma wykonawca, który udokumentuje ochronę co najmniej dwóch obiektów                                   o rozproszonej zabudowie, o powierzchni ochranianej minimum 40 ha. Każdy z obiektów musi być
chroniony przez co najmniej jeden rok w sposób ciągły. Wartość przynajmniej jednego kontraktu: nie  mniej niż 500.000 zł brutto w skali roku. Wykonawca, który nie udokumentuje  ochrony co najmniej dwóch obiektów, jak wyżej, otrzyma 0 pkt.

 

3. ulga na PFRON w wysokości co najmniej 15% miesięcznie – 10%.

10 pkt otrzyma wykonawca, który oświadczy, że udzieli zamawiającemu miesięcznie co najmniej             15% ulgi we wpłatach na PFRON przez cały czas trwania kontraktu. Wykonawca, który zaoferuje
niższą ulgę otrzyma 0 pkt.

 

 

III. Termin, miejsce i forma składania ofert:

1. Oferty można składać wyłącznie w formie pisemnej, w Sekretariacie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, do dnia 10 listopada 2017 r. do godz. 12:00, w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem lub pieczątką firmową wykonawcy i opisanej jak niżej:

Postępowanie na świadczenie usług ochrony osób i mienia w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym od  roku 2018 do roku 2020.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w inne miejsca.

3. Oferty złożone po terminie zostaną bezzwłocznie zwrócone wykonawcom listem poleconym.

 

4. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert z udziałem Wykonawców.

 

IV. Informacje dodatkowe:

1. W toku analizy ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie              w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 

2. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej złożonych ofert takiej samej liczby punktów zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą – w najkrótszym możliwym terminie od dnia przesłania  drogą mailową na adres Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym informacji              o wyborze oferty.

 

4.  Po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający wyznaczy termin podpisania umowy.

Jeżeli uprawnieni przedstawiciele wykonawcy nie stawią się  w siedzibie zamawiającego w tym terminie, zamawiający wyznaczy kolejny termin na podpisanie umowy. Jeżeli w wyznaczonym dniu uprawnieni przedstawiciele wykonawcy ponownie nie stawią się w siedzibie zamawiającego w celu podpisania umowy, zamawiający uzna, że wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W tej sytuacji zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert – bez przeprowadzania ich ponownego badania  i oceny.

 

5.  Zamawiający nie przewiduje wzywania Wykonawców do uzupełnienia dokumentów.

 

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania konkursowego bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert, jak również do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania, bez podania przyczyn.

 

V. Dokumenty, które należy złożyć w terminie składania ofert:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że

            - posiada aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy

- wykonawca musiudokumentować ochronę co najmniej dwóch obiektów                                   o rozproszonej zabudowie, o powierzchni ochranianej minimum 40 ha. Każdy z obiektów musi być chroniony przez co najmniej jeden rok w sposób ciągły. Wartość przynajmniej jednego kontraktu: nie  mniej niż 500.000 zł brutto w skali roku.

 

3. Ofertę należy złożyć na wypełnionym formularzu ofertowym lub w innym układzie graficznym, bez zmiany treści zawartej we wzorze formularza ofertowego.

4. Wraz z ofertą należy złożyć:

    - potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię koncesji MSWiA  na wykonywanie usług ochrony. Koncesja musi być ważna przynajmniej na czas trwania kontraktu.

- Referencje - dokumenty potwierdzające, że wykonawca ochraniał co najmniej dwa obiekty                                   o rozproszonej zabudowie, o powierzchni ochranianej minimum 40 ha. Każdy z obiektów musi być chroniony przez co najmniej jeden rok w sposób ciągły. Wartość przynajmniej jednego kontraktu: nie  mniej niż 500.000 zł brutto w skali roku.

     - Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przyczyn określonych w art. 24 ust.1 pkt. ustawy PZP;

    -  Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest zakładem pracy chronionej.

     - Oświadczenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami   zdolnymi do wykonania zamówienia i skieruje te osoby do realizacji niniejszego zamówienia:

      a) kierownik ochrony z co najmniej 5-cio letnim doświadczeniem w zakresie kierowania zespołem pracowników ochrony fizycznej;

      b) ochrona na terenie ZOO - kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej ze stażem pracy minimum   jeden rok (minimum jeden pracownik na każdej zmianie);

      c)  ochrona na terenie ZOO - niekwalifikowani pracownicy ochrony;

      d)  grupa interwencyjna -  kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej ze stażem pracy minimum          dwa  lata w tym zakresie, z doświadczeniem w przeprowadzaniu interwencji (co najmniej jeden
  pracownik posiadający zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony);

      e) będzie posiadał i zainstaluje w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym system kontroli i rejestracji obchodów typu    Seven Guard.

 

Załączniki

  formularz ofertowy wzór.doc 62 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zaproszenie.doc 51 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.docx 57,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.pdf 323,35 KB (pdf) szczegóły pobierz