2017-11-20

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym od 02.01.2018 od godz. 6.00 do 01.12.2020 do godziny 6.00.

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizować zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób niepełnosprawnych w rozumieniu  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777 i 935), osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie mniejszy niż 30%.

Szczegółowy opis przemiotu zamówienia znajduje się w zaproszeniu i umowie.

Termin realizacji zamówienia

 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie :  od 2.1.2018 r.od godz. 06:00 do 1.12.2020 r. do godz. 06:00.

Oferty można składać wyłącznie w formie pisemnej, w Sekretariacie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, do dnia 30.11.2017 r. do godz. 12:00, w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem lub pieczątką firmową wykonawcy i opisanej jak niżej:

Postępowanie na świadczenie usług ochrony osób i mienia w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym od  roku 2018 do roku 2020.


 

 

Załączniki

  Zaproszenie.doc 57 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.docx 58,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy wzór.doc 62,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  pytania i odp. 29.11..pdf 401,1 KB (pdf) szczegóły pobierz