Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na okres próbny  
Rodzaj pracy
edukacja  
Stanowisko
Referent ds. dydaktyki i promocji  
E-mail
kadry@slaskiezoo.pl  
Telefon
666-031-184  
Fax
 
Data składania
2017-06-14  
Data wygaśnięcia
2017-11-30  
Tagi
 
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Gmina
Chorzów
Miasto
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  

Śląski Ogród Zoologiczny z siedzibą w Chorzowie, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7

ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. dydaktyki i promocji


 

Liczba wakatów: 1 etat,

Wymiar czasu pracy: pełny etat,

Wykształcenie i staż pracy:

 1. Studia wyższe

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie

 2. Wykształcenie wyższe – preferowane o kierunku biologia, zootechnika, ewentualnie pedagogika ( edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne)

 3. Obsługa komputera.

 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych

 5. Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole

 2. Pracowitość, sumienność.

 3. Kreatywność, pomysłowość, optymistyczne usposobienie.

 4. Zorientowanie na osiągnięcie celu oraz motywacja do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

 5. Umiejętność zarządzania czasem.

 6. Dyspozycyjność

 7. Dobra znajomość języka angielskiego

 8. Umiejętność redagowania pism służbowych oraz informacji prasowych

 9. Znajomość podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia przyrodniczego i biologicznego w poszczególnych typach szkół, ewentualnie uprawnienia do nauczania biologii i/lub przyrody.

 10. Znajomość obsługi pakietu MS Office

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie ogrodu i poza nim ( dla dzieci, młodzież, seniorów0

2. Oprowadzenie grup zorganizowanych po terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego

3. Opracowywanie tematów lekcyjnych, a także treści wydawnictw i etykietażu ZOO

4. Organizacja oraz aktywny udział w imprezach edukacyjno-informacyjnych, w imprezach okolicznościowych, a także w targach

i wystawach odbywających się na terenie ZOO oraz poza nim

5.Organizacja urodzin dla dzieci w ZOO

6. Dokumentacja fotograficzna ogrodu

7. Współpraca z mediami, w tym redagowanie informacji prasowych

8. Prowadzenie strony internetowej oraz profili ZOO na portalach społecznościowych.

9. Opracowywanie raportów, sprawozdań z bieżącej działalności itp

10.Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora.

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae

 2. List motywacyjny

 3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. Kserokopie świadectw pracy,

 6. Kserokopie zaświadczeń ukończenia kursów.

 7. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,

 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11 .2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).

Warunki pracy na stanowisku:

 1. Praca wykonywana w budynku Dyrekcji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – budynek piętrowy bez windy.

 2. Praca wykonywana w terenie przy oprowadzaniu wycieczek.

 3. Praca wg harmonogramu ( także w dni wolne od pracy)

 

Informujemy , iż w miesiącu maju 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6% .

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w dziale kadr Śląskiego Ogrodu Zoologicznego lub przesłać drogą pocztową do dnia 14 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z podaniem stanowiska będącego przedmiotem naboru.

 2. Oferty, które wpłyną do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.zoo.silesia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 w Chorzowie.

 4. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia konkursu podlegają zniszczeniu.

Do pobrania:

 1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.

 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 3. Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o nie byciu prawomocnie skazanym za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

Załączniki

  Wynik naboru.docx 13,05 KB (doc) szczegóły pobierz